English:

If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with the following terms of use, which together with our Privacy & Cookie Policy govern Unity Murals relationship with you in relation to this website. If there are any questions, please contact us using the information at the end of this page.

The term ‘ Unity Murals’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of this website. The term ‘you’ refers to the viewer and/or any users of this website.
1. Unity Murals (“Unity Murals/We”) is a mural painting service. It is not associated with nor does it endorse, in any manner of whatsoever nature, the views, opinions and technical specifications and/or advice of any third party.
2. Unity Murals operates independently. It reserves the right to be affiliated and/or related to and/or an agent and/or representative for any third-party.
3. The views and/or opinions expressed by Unity Murals may in no manner be construed as being the views and/or opinions of any third-party.
4. The client hereby agrees that it is a condition of the terms of service of Unity Murals that its shall not be responsible for any injury to, or death of any person or the loss or destruction of or damage to any property of the client on the premises of Unity Murals, whether arising from fire, theft or any cause, and by whomsoever caused or arising from the negligence or wrongful acts of any person in the employment of Unity Murals.
5. The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
6. Unity Murals does not provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timelines, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the full extent permitted by law.
7.    Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
8.    This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
9.    All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
10.  Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.

If there are any questions regarding this disclaimer please contact us using the information below:
Phone – (+31) 062-797-7929
Email – admin@unitymurals.com
Address – Zeesluisweg 162, 2583DV, Den Haag, Nederland‍
Postal – Zeesluisweg 162, 2583DV, Den Haag, Nederland‍‍
Last Modified: 13.04.2022

Nederlands:

‍Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacy- en cookiebeleid de relatie van Unity Murals met u met betrekking tot deze website regelen. Neem bij vragen contact met ons op via de gegevens aan het einde van deze pagina.

De term ‘Unity Murals’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van deze website. De term ‘u’ verwijst naar de kijker en/of eventuele gebruikers van deze website.

  1. Unity Murals (“Unity Murals/We”) is een dienst voor het schilderen van muurschilderingen. Het is niet geassocieerd met, noch onderschrijft het, op welke manier dan ook, de standpunten, meningen en technische specificaties en/of adviezen van een derde partij.
  2. Unity Murals opereert zelfstandig. Het behoudt zich het recht voor om gelieerd en/of gerelateerd te zijn aan en/of een agent en/of vertegenwoordiger voor een derde partij.
  3. De door Unity Murals geuite standpunten en/of meningen mogen op geen enkele wijze worden opgevat als de standpunten en/of meningen van enige derde.
  4. De klant stemt er hierbij mee in dat het een voorwaarde is van de servicevoorwaarden van Unity Murals dat Unity Murals niet verantwoordelijk is voor enig letsel of overlijden van een persoon of het verlies of vernietiging van of schade aan eigendommen van de klant op de gebouwen van Unity Murals, ongeacht of deze het gevolg zijn van brand, diefstal of welke oorzaak dan ook, en door wie dan ook veroorzaakt of voortvloeiend uit de nalatigheid of onrechtmatige daad van een persoon in dienst van Unity Murals.
  5. De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  6. Unity Murals geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdlijnen, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit voor zover toegestaan ​​door de wet.
  7. Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen.
  8. Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  9. Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.
  10. Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of strafbaar zijn.

Als er vragen zijn over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:
Telefoon – (+31) 062-797-7929‍
‍E-mail – admin@unitymurals.com
Adres – Zeesluisweg 162, 2583DV, Den Haag, Nederland‍
‍Postal – Zeesluisweg 162, 2583DV, Den Haag, Nederland‍
Laatst gewijzigd: 13.04.2022